Friday, 30 November 2018

Top 20 Pujas of 2018

 66 Pally
 Kumartuli Sarbajanin
Behala Natun Dal 
 Chorbagan Sarbojanin
 Mudiali Club
 Barisha Club
 Tridhara
 Samaj Sebi Sangha
 Arjunpur Amara Sobai
 Shiv Mandir Sarbojain
 95 Pally, Jodhpur Park
 Ahiritola Sarbojain
 Chetla Agrani
  Dumdum Park Tarun Sangha
Hatibagan Nabin Pally
 Kashi Bose Lane
 Raj Danga Naba Udayan Sangha
 SB Park Sarbojanin
 Tala Park Prattoy
Behala Natun Sangha

Tuesday, 6 November 2018